Caritas – Høstakjsonen 2023

Fattigdom, urettferdighet og utenforskap er fortsatt et stort problem ute i verden, men også i Norge er det mange som sliter eller blir urettferdig behandlet. Prisene på mat, strøm, drivstoff og annet har økt drastisk. Caritas har tiltak som hjelper mennesker i sårbare situasjoner. Ditt bidrag til årtes høstaksjon vil bidra til å gi flere et verdig liv.

Globalt er det 735 millioner som går sultne til seng hver kveld. For å endre på dette er det behov for massiv investering i nødhjelp og langsiktig bistand for å gjøre folk mer selvhjulpne.  Å sikre nok mat til en økende befolkning, er en av de mest krevende utfordringene verdenssamfunnet står overfor. Bærekraftige matsystemer som skaper lokale markeder for lokale produkter, er avgjørende for at mennesker kan overleve stadig hyppigere og kraftigere naturkatastrofer og andre menneskeskapte kriser.

Sult er et løsbart problem

– Kvinner og jenter er nøkkelen til å utrydde sult, sier Caritas Norges matsikkerhetsekspert Robert Hodosi og fortsetter:

– Vår tilnærming er todelt; på den ene siden er støtten rettet mot å styrke kvinnegrupper og få dem til å engasjere seg i inntektsbringende aktiviteter, inkludert matproduksjon. På den annen side, hjelper støtten kvinner til å bli mer selvstendige, bygge fellesskap og samhold og ta del i lokale beslutningsprosesser.

De fleste som sulter i verden, er selv matprodusenter og Caritas hjelper de mest sårbare småbrukerfamiliene med å produsere nok mat til seg selv og med å tjene til livets opphold.

Hjelper folk i gang  

Fattigdom i Norge derimot handler primært om mangel på inntekt. Det er av den grunn at Caritas engasjerer seg i arbeidslivsproblematikk. Caritas hjelper innvandrere med å komme seg ut i arbeid og sørger for at de mottar den lønnen de har krav på.

 • Vi er en brobygger mellom flyktninger og innvandrere og det norske arbeids- og samfunnsliv, sier leder av avdeling for nasjonalt arbeid og migrasjon i Caritas Norge, Herdis Nundal og legger til:
 • Det er et stort behov for veiledningstjenester. Mange trenger rettshjelp, språkopplæring, jobbtreningskurs og annen støtte.  

Nasjonalt utgjør innvandrere en stadig større andel av befolkningen. Det byr på både gleder og utfordringer. Det er ikke lett å navigere alle etatene som ny i Norge. Caritas sin veiledningstjeneste sørger for at mennesker får tilgang til nødvendig informasjon ved deres opphold i Norge. Slik bidrar Caritas til økt inkludering og integrering i Norge.

Alle fortjener et verdig liv

Et viktig prinsipp i Caritas er hjelp-til-selvhjelp, og mange trenger støtte i ulike faser av livet. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Generalsekretær i Caritas Norge Martha R. Skretteberg kommer med en klar oppfordring:

 • Jeg oppfordrer alle til å støtte opp om årets høstaksjon. Din støtte kan gi mennesker en ny og bedre fremtid. Det nytter å hjelpe, det ser vi hver dag i arbeidet vårt, både i Norge og i utlandet. Samtidig vil jeg takke alle våre givere, støttespillere og samarbeidspartnere for tilliten.

Faktaboks 1:

 • Matsikkerhet defineres som tilgang på tilstrekkelig mat til å leve et sunt og aktivt liv. 
 • 2,4 milliarder mennesker (26,6% av verdens befolkning) var moderat eller alvorlig matusikre i 2022. Det vi si at de lever i usikkerhet og redsel for å ikke klare å skaffe seg nok mat.
 • Det anslås at 600 millioner mennesker vil være kronisk underernært innen 2030. Dette er 119 millioner flere enn om ikke pandemien eller Ukraina-krigen hadde skjedd.
 • Mer enn 3,1 milliarder mennesker (42%) hadde ikke råd til en sunn diett i 2021.
 • På verdensbasis er det mer enn 148 millioner barn under fem år som er fysisk og mentalt underutviklet som følge av sult.
 • Innen 2050 anslås det at nesten 7 av 10 mennesker vil bo i byer og kjøre bil. Dette gir både utfordringer og muligheter med tanke på frakt av matvarer. For å sikre at alle får tilgang til rimelige og sunne dietter, må måten vi produserer mat på endres. Det må satses mer på lokalproduksjon og mindre på import. Her spiller lokale småbrukere en viktig rolle.

Faktaboks 2:

 • Per 1.1.2023 er det 877 227 personer som defineres som innvandrere i Norge ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB, 2023)
 • EU-utvidelsen i 2004 førte til betydelig økning innvandring fra østeuropeiske land  som Polen og Litauen. Folk fra disse to landene er de to største innvandrergruppene i Norge i dag.
 • Andelen innvandrere fra land var omfattet av EU-utvidelsen i 2004 har økt fra 2900 personer i 1970 til 207 900 personer i 2023
 • I 2022 kom det om lag 30 000 ukrainere på grunn av krigen i hjemlandet
 • Antall innvandrere i Norge er forventet å vokse fra dagens 880 000 til 1 180 000 i 2060 (SSB, 2023)

Boks eller lignende:

Støtt årets høstaksjon!
Vipps: 93084
Gavekonto: 8200.01.93433 merk høstaksjonen


Pengene Caritas får inn i løpet av Høstaksjonen, vil bli brukt der behovene er størst og til tiltak som best vil komme til nytte for mennesker i sårbare situasjoner.